Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

Ogłoszenia: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

z   siedzibą   w   Ciechocinku przy ul. Kościuszki 10

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

za rok obrotowy 2014

 

Warunki badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A.  za rok obrotowy 2014:

1)  Biegły rewident zbada sprawozdanie finansowe Spółki i sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym czy jest ono rzetelne, prawidłowe i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.

2)  Biegły rewident będzie zobowiązany, w razie potrzeby, do obecności w celu złożenia stosownych informacji i wyjaśnień na Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A., zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zatwierdzającym  sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 ponosi biegły rewident.

3)  Biegły rewident będzie zobowiązany do obecności, w celu złożenia stosownych informacji i wyjaśnień, na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. po przedłożeniu opinii i raportu z badania, dopuszcza się konieczność uczestnictwa biegłego rewidenta w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej (nie więcej niż dwukrotnie). O terminach posiedzeń Rady Nadzorczej biegły rewident będzie powiadomiony z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

4)  Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

5)  Ten sam podmiot nie może badać sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. więcej niż przez trzy kolejne lata obrotowe.

6)  Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę. Udział w konsorcjum biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, którzy w trzech kolejnych latach samodzielnie, lub jako uczestnicy innego konsorcjum, badali sprawozdania finansowe Spółki, będzie oceniany w związku z kryterium wyboru biegłego przedstawionym w pkt 5).

7)  Przedłożenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014r. powinno nastąpić nie później niż w dniu 20.03.2015r.

8)  Pisemne oferty należy przesłać pocztą lub składać w siedzibie Spółki, adres: Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A., 87-720 Ciechocinek ul. Kościuszki 10, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. za rok obrotowy 2014”. Oferty powinny wpłynąć do siedziby Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. w terminie do dnia  12.09.2014r. do godziny 1400. W przypadku wysłania oferty pocztą, decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

Oferta powinna zawierać w szczególności:

a)   Informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;

b)   Udokumentowanie statusu prawnego biegłego rewidenta - aktualne (wydane najpóźniej na jeden miesiąc przed datą złożenia oferty) następujące dokumenty:  odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, zaświadczenie o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

c)  Dokument potwierdzający posiadanie przez biegłego rewidenta aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;

d) Pisemne oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta określonych prawem warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

e)   Pisemne zobowiązanie biegłego rewidenta do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i posiedzeniach Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu;

f)   Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawienia biegłego rewidenta;

g)   Cenę netto za badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2014r., sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania;

h)  Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;

i)  Wykaz istotnych, wg oferenta, podmiotów, w których przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego, potwierdzający posiadane doświadczenie.

Wchodzące w skład oferty dokumenty powinny być złożone w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.

Kryteriami oceny ofert będą:

-        cena,    

-   doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego branży z zakresu ochrony zdrowia.

Otwarcie ofert  dotyczących wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2014r. nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w dniu  20.09.2014r.

Oferty nie spełniające  wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu lub złożone po terminie, określonym w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego konkursu ofert bez wyboru oferty oraz unieważnienia niniejszego konkursu ofert w każdym czasie, bez podania przyczyny – bez żadnych ujemnych konsekwencji finansowych i prawnych dla Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek  S.A. z tego tytułu.

drukuj pobierz pdf    

wstecz